Aktualności

Konferencja Inauguracyjna Projektu "Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna"

Data publikacji 04.05.2021

W dniach 22 i 23 kwietnia br. Komenda Stołeczna Policji zorganizowała Konferencję Inauguracyjną Projektu "Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna". Projekt jest finansowany z Programu "Sprawy Wewnętrzne" realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze względu na sytuację epidemiczną, przedsięwzięcie zostało zrealizowana na platformie internetowej, a centrum konferencyjne, obsługujące ponad 150 prelegentów i uczestników, funkcjonowało w siedzibie Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji. Konferencja miała wymiar międzynarodowy i wzięli w niej udział funkcjonariusze policji i żandarmerii z Czech, Cypru, Estonii, Holandii, Słowacji, Węgier i Turcji oraz uczestnicy krajowi reprezentujący Policję, Straż Graniczna, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Żandarmerię Wojskową, Inspekcję Transportu Drogowego i Akademię Sztuki Wojennej, a także wyższe uczelnie i stowarzyszenia zawodowe.

Gościem honorowym spotkania był nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji, zaś uczestnikami dyrektorzy departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także pan Frank Arne Sandsund, przedstawiciel Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli i pani Anniken Kleven-Gasser, Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie oraz insp. dr n.med. Radosław Juźwiak – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego.

Zebranych prelegentów i uczestników powitał lider projektu, nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Stołeczny Policji, który między innymi stwierdził, że: „Nasz cel jest ważnym elementem polityki budowania bezpieczeństwa publicznego. Stałe podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy funkcjonariuszy, dzięki uczestnictwu w profesjonalnym i efektywnym doskonaleniu zawodowym to gwarancja skuteczności w codziennej służbie.”

Wykład inauguracyjny, poświęcony funduszom norweskim i EOG wygłosiła pani Małgorzata Zdrojewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA. Reprezentant KPRM, pan Przemysław Chiluta, Naczelnik Wydziału Zarządzania Danymi i Jakości Usług Departament Zarządzania Systemami przedstawił referat dotyczące roli Systemu Rejestrów Państwowych w zapobieganiu kradzieżom tożsamości, zaś pan Tadeusz Płaczkiewicz z zespołu mObywatel Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych zaprezentował informacje i materiały promocyjne  nowych rozwiązań dostępnych w publicznej aplikacji mobilnej służącej obywatelom naszego kraju.

W trakcie kolejnego panelu przedstawiono wystąpienia reprezentantów partnerów projektu szkoleniowego, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji (kom. Marcin Lemieszek), norweskiego Nasjonalt ID-senter (pan Mads Odnes Jensen) oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (pani Aleksanda Grynkiewicz - Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz). Dotyczyły one zagadnień prowadzenia szkoleń z zakresu weryfikacji autentyczności i bezpieczeństwa dokumentów. Ponadto pan Jerzy Judycki z PWPW S.A. zaprezentował nowe funkcjonalności, które w zakresie potwierdzania tożsamości w cyfrowym świecie zapewniają obecnie dokumenty z warstwą elektroniczną.

W ramach trzeciego panelu, przedstawiciele Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, ppłk. doc. dr Yevhen Priakhin oraz Roksolana Zapotichna przybliżyli uczestnikom zagadnienia obecnego stanu rejestracji ludności i zarządzanie tożsamością na Ukrainie, zaś pani insp. dr hab. Iwona Klonowska, Komendant - Rektor WSPol. w Szczytnie oraz prorektor insp. dr Andrzej Żyliński przedstawili problematykę kształcenie specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ramach studiów podyplomowych. Podsumowaniem pierwszego dnia było wystąpienie ekspertów CLKP, Anny Jachimczak i Beaty Bernard, oparte na materiale dowodowym badanej sprawy, dotyczącej wytwarzania i wykorzystywania fałszywych tożsamości na zamówienie.

Drugi dzień konferencji poświęcony był problematyce prawnej, historii dokumentów tożsamości i aspektom praktycznym kontroli dokumentów oraz weryfikacji tożsamości. Wystąpienia zaprezentowali mł.insp. mec. dr Mirosław Bednarski, Przewodniczący Zarządu Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KSP, pan dr hab. Norbert Malec, prof. UPH i dr Andrzej Dana - adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, pan Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr Polskie Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, dr inż. Ireneusz Fura - Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Chodkowskiej, dr Andrzej Kawecki - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Transgranicznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz insp. Sławomir Cisowski, Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP.

Projekt „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, jest realizowany przez Komendę Stołeczną Policji, w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. Całkowita wartość projektu wynosi 3 332 670 PLN, a czas  realizacji obejmuje okres od kwietnia 2020 r. do listopada 2021 r. Dzięki projektowi możliwe będzie przygotowanie funkcjonariuszy z całej Polski, do realizacji kontroli dokumentów zgodnie z wymogami ustawy o dokumentach publicznych oraz wyposażenie ich w przenośne testery, przydatne w codziennej służbie.

W załączeniu dostępna jest agenda konferencji oraz szczegółowe informacje na temat prelegentów, uczestników i Rady Naukowej, a także zaprezentowane prezentacje.

 

***

Warsaw Metropolitan Police has organized Inaugural Conference of the Project "Documents - Safety and Control Including Tactical ID Control". Above mentioned event has been held on 22 and 23 April this year under the Norway Grants Program for 2014-2021. Due to epidemiological circumstances, the event has been conducted on-line, while the conference centre for 150 speakers and participants had been operating at Historical Education Bureau - the Police Museum of the National Police HQ. In the conference participated police and gendarmerie officers from the Czech Republic, Cyprus, Estonia, the Netherlands, Slovakia, Hungary and Turkey as well as Polish participants representing the Police, Border Guard, Internal Security Agency, Military Counter Intelligence Service, State Protection Service, Military Police, Road Transport Inspection and the Academy of Martial Arts, as well as universities and specialised associations.

The main honour guest was General Paweł Dobrodziej, Deputy Commander-in-Chief of Polish Police, and the participants were directors of the Departments of the Ministry of Interior and Administration and the Chancellery of the Prime Minister, as well as Mr. Frank Arne Sandsund, representative of the Financial Mechanism Office in Brussels and Mrs. Anniken Kleven-Gasser, Advisor of the Embassy of the Kingdom of Norway in Warsaw and doctor of Medical Sciences, Col. Radosław Juźwiak - Director of the Central Forensic Lab. of the Polish Police - Research Institute (CFLP).

The participants were greeted by the project leader, General Paweł Dzierżak, Chief Commander of Warsaw Metropolitan Police, who specified that: “Our goal is an important component of building public safety. Improving competence and increasing the knowledge of officers participating in effective professional development, is a promise of effectiveness in every day duty."

The opening lecture dedicated to Norway Grants was carried by Mrs. Małgorzata Zdrojewska, Deputy Director of the Department of European Funds of the Ministry of Interior and Administration. The representative of the Chancellery of the Prime Minister, Mr. Przemysław Chiluta, Chief of the Data Management and Service Quality Department, Systems Management Department, presented a lecture on the role of the State Registers System in prevention of identity theft, although Mr. Tadeusz Płaczkiewicz from the mObywatel team of the Department of Innovative Solutions presented information and promotional materials regarding new solutions available in the public mobile application serving the population of our country.

During the next panel, project partner representatives, the Forensic Lab. of Warsaw Metropolitan Police HQ (1st Lt. Marcin Lemieszek), the Norwegian Nasjonalt ID-senter (Mr. Mads Odnes Jensen) and Polish Security Printing Works (Ms Aleksandra Grynkiewicz - Management Advisor for Training and Expertise) made their presentations. The topic concerned the issues of conducting trainings in the verification of authenticity and security of documents. Additionally, Mr. Jerzy Judycki from Polish Security Printing Works presented new functionalities regarding identity confirmation that are currently provided by documents with an electronic layer.

As part of the third panel, representatives of the Lviv State University of Internal Affairs, Lt. Col. Yevhen Priakhin, PhD and Mrs. Roksolana Zapotichna introduced the participants to the issues of the current state of population registration and identity management in Ukraine, while Colonel Iwona Klonowska, PhD, DSc - Chief Commander-Rector of the Police Academy in Szczytno and the Vice-Rector Colonel Andrzej Żyliński, PhD presented the issues of specialist education in the field of security of public documents as part of postgraduate studies. The summary of the first day was the speech of the CFLP experts, Anna Jachimczak and Beata Bernard, based on the evidence from the case under investigation, concerning the production and use of false identities on request.

The second day of the conference was devoted to legal issues, the history of identity documents and practical aspects of document control and identity verification. Speeches were presented by the Lt. Col.  Mirosław Bednarski, PhD - Leader of Union of Police Officers of the Warsaw Metropolitan Police, Norbert Malec, PhD, DSc, ProfTit and Andrzej Dana, PhD at the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Mr. Krzysztof Konopka - Chairman of the Staff Training Committee of the Polish Association of Experts and Court Experts, Ireneusz Fura, BEng, PhD - Dean of the Faculty of Management and Logistics Helena Chodkowska University of Technology and Economics, Andrzej Kawecki, PhD - Head of the Cross-Border Security Department of the State Higher School of Eastern Europe in Przemyśl and Colonel Sławomir Cisowski, Head of the Department of Vocational Training of Warsaw Metropolitan Police.

The project "Documents - Safety and Control Including Tactical ID Control" under the Norway Grants Program for 2014-2021, is carried out by the Warsaw Metropolitan Police, in partnership with the Norwegian Nasjonalt ID-senter and Polish Security Printing Works. The project is carried out with the support of the Police Academy in Szczytno, the Polish Association of Experts and Court Experts, and the Lviv State University of Internal Affairs. The total value of the project is PLN 3,332,670, and the implementation period covers the period from April 2020 to November 2021. Thanks to the project, it will be possible to prepare officers from all over Poland to carry out document control in accordance with the requirements of the Act on Public Documents and to equip them with portable testers, useful in everyday service.

Enclosed is the conference agenda and detailed information on speakers, participants and the Scientific Council, as well as presentations.

 

 

Pliki do pobrania