Policjant przystępujący do testu ma obowiązek posiadać przy sobie:

Data publikacji 19.05.2016

legitymację służbową, kopię aktualnych badań profilaktycznych, odpowiednie obuwie i odzież, umożliwiające bezpieczne wykonanie ćwiczeń fizycznych,

Przed przystąpieniem do testu musi okazać legitymację służbową oraz oświadczyć, czy jest zdolny wykonać ćwiczenia fizyczne.

Testy sprawności fizycznej przeprowadzone będą w terminie od 15 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. Natomiast w terminie od 3 do 31 października 2016 r. przeprowadzone będą testy poprawkowe dla policjantów, którzy uzyskali ocenę końcową niedostateczną oraz dla policjantów, którzy nie przystąpili do testu z usprawiedliwionych przyczyn, w terminie przewidzianym dla ich jednostek i komórek organizacyjnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 418 KGP z dnia 15 kwietnia 2011 r. policjant ma obowiązek przystąpienia do wszystkich konkurencji testu, a ocena końcowa wynika ze średniej arytmetycznej z czterech ocen uzyskanych w próbach sprawnościowych, przy czym policjant nie zalicza testu także w przypadku, gdy otrzyma ocenę niedostateczną z więcej niż jednej konkurencji.

Wystawia się ocenę końcową:
1)    6 - wyróżniającą, jeśli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;
2)    5 - bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;
3)    4 - dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;
4)    3 - poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;
5)    2 - dopuszczająca, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,00 do 2,50;
6)    1 - niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,00.

Ocena końcowa niedostateczna jest oceną negatywną i oznacza nie zaliczenie testu.
Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych:

1.    Rzut piłką lekarską zza głowy w przód (siła eksplozywna) -  mężczyźni 3  kg.
  - kobiety 2 kg.
2.    Siady z leżenia w ciągu 30 sek. (siła mięśni brzucha),
3.    Bieg ze zmianą kierunku „koperta” (zwinność, koordynacja ruchowa),
4.    Bieg: 1000 m - mężczyźni, 800 m – kobiety (wytrzymałość).
 
Do testu sprawności fizycznej zobowiązani są przystąpić:

Policjantki urodzone po dniu 31 grudnia 1970 r.,
Policjanci urodzeni po dniu 31 grudnia 1965 r.

Harmonogram TSF 2016 r.