Badanie techniczne pojazdu z wynikiem negatywnym - Prawo - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Badanie techniczne pojazdu z wynikiem negatywnym

Data publikacji 21.01.2012

Stanowisko Biura Ruchu Drogowego KGP z września 2011 roku.

Na wstępie należy stwierdzić, iż okresowe badanie techniczne może być przeprowadzone dla pojazdu zarejestrowanego, czyli dopuszczonego do ruchu lub przed pierwszą jego rejestracją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zobowiązanym do przedstawienia pojazdu do badania technicznego jest jego właściciel, a terminy określa art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy samo niepoddanie pojazdu badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie stanowi przesłankę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policjanta, który może zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1232) w przypadku, gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli:

  • stwierdzone usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska, zamieszcza je w zaświadczeniu z badania technicznego i informuje właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu usterek;
  • stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu z badania technicznego dokonuje wpisu "zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...".

Analizując przytoczone uregulowania prawne należy stwierdzić, iż uprawniony diagnosta po stwierdzeniu negatywnego wyniku badania technicznego powinien jednocześnie ustalić, czy usterki zagrażają bezpieczeństwu ruchu. W tym przypadku prawodawca jednoznacznie wskazuje, iż diagnosta powinien zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, czyli de facto uniemożliwić poruszanie się zarejestrowanym pojazdem.

Ponowne badanie techniczne pojazdu, w którym stwierdzono usterki można przeprowadzić w tej samej stacji kontroli pojazdów się, w zakresie ich usunięcia, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego.

W ocenie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji udzielenie odpowiedzi na przedmiotową kwestię, wymaga spojrzenia przez pryzmat art. 132 ustawy.

Przedstawiając zarejestrowany pojazd do badania technicznego w wyznaczonym terminie, pomimo jego negatywnego wyniku, właściciel spełnia ustawowy obowiązek w tym zakresie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania technicznego uprawniony diagnosta nie zatrzymuje dowodu rejestracyjnego, to oznacza, że pojazd nie stanowi bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska. W tym przypadku – w ocenie naszego Biura – można poruszać się pojazdem, jeżeli nie zagraża on porządkowi ruchu – art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy.

oprac. PM na podst. mat. BRD KGP