Rozliczanie czasu służby na Euro 2012 - decyzja KGP - Prawo - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Rozliczanie czasu służby na Euro 2012 - decyzja KGP

Data publikacji 25.05.2012

Publikujemy pismo Komendanta Głównego Policji, skierowane do Przewodniczącego ZG NSZZP, dotyczące jednolitego systemu rejestrowania i rozliczania czasu służby policjantów biorących bezpośredni udział w zabezpieczeniu Turnieju UEFA EURO 2012. Temat jest z pewnością ważny dla wszystkich funkcjonariuszy.

 

Rzeczpospolita Polska
Komendant Główny Policji

Gp-413112

Warszawa, 23 maja 2012 r.

 

  Pan Antoni Duda
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów

 

Uprzejmie informuję, że stosownie do ustaleń podjętych na spotkaniu z przedstawicielami zarządów terenowych NSZZ Policjantów Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Warszawie, przekazałem komendantom wojewódzkim Policji zalecenia obligujące ich do przyjęcia jednolitego systemu rejestrowania i rozliczania czasu służby policjantów biorących bezpośredni udział w zabezpieczeniu Turnieju UEFA EURO 2012'.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych Komendy Głównej Policji i będą przedmiotem artykułu prasowego w najnowszym numerze miesięcznika Policja 997.

Poniżej przedstawiam główne ustalenia, które stanowiły bazę do przygotowania tych informacji:

 1. Policjanci realizujący zadania służbowe bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012', w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2012 roku, których czas służby zostanie przedłużony, otrzymają zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Podstawę prawną do wypłaty policjantom tego ekwiwalentu stanowi art. 68 f ust. 1 wprowadzony do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2011 roku nr 217, poz.1280).
 2. W celu zapewnienia jednolitych, przejrzystych, jasnych dla każdego policjanta biorącego bezpośredni udział w zabezpieczeniu Turnieju UEFA EURO 2012' zasad wypłaty ekwiwalentu, została przyjęta reguła odrębnego ewidencjonowania czasu służby za okres od 1 do 30 czerwca 2012 roku. Ustalono, że zgodnie z art. 68 f ust.1 cyt. wcześniej ustawy i art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, okres ten jest odrębnym okresem rozliczeniowym. Ewidencję czasu służby za ten okres, będą prowadzić według jednolitego wzoru, przełożeni właściwi w sprawach osobowych (dowódcy akcji policyjnych) lub wyznaczeni przez nich kierownicy komórek organizacyjnych. Odrębna ewidencja zostanie zaprowadzona zarówno dla policjantów pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w ramach akcji policyjnych, jak i policjantów delegowanych do tych jednostek.
 3. Na odprawie kadry kierowniczej Policji w Szczytnie w dniu 11 maja 2012 roku, komendanci wojewódzcy Policji otrzymali, przygotowaną przez Biuro Kadr i Szkolenia prezentację uwzględniającą uwarunkowania prawne i faktyczne odnoszące się do ewidencjonowania i rozliczania czasu służby. Ważnym elementem prezentacji jest skierowane do komendantów wojewódzkich Policji zalecenie, aby do dnia 25 maja 2012 roku przygotowali grafiki służby dla wszystkich policjantów planowanych do służby w ramach zabezpieczenia Turnieju UEFA EURO 2012', od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. - o Policji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2011'w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, a także podstawowych norm wypoczynku dla policjantów realizujących zadania i czynności służbowe (w załączeniu przekazuję prezentację i wyjaśnienia Biura Kadr i Szkolenia na watpliwości związane z ewidencjonowaniem czasu służby w czerwcu 2012 roku).
 4. Przyjęto zasadę, że w okresie od 1 do 30 czerwca 2012 roku, w czasie Turnieju UEFA EURO 2012', czas przejazdu z macierzystej jednostki organizacyjnej, w której policjant pełni służbę do miejsca zakwaterowania i czas powrotu do jednostki macierzystej zostanie uwzględniony w ramach rozliczenia całego czasu służby (np. czas przejazdu z Olsztyna do Warszawy i powrotu do Olsztyna). Uzgodniono również jednolitą interpretację czasu służby dla policjantów uczestniczących w zabezpieczenia Turnieju UEFA EURO 2012'. Przyjęto, że jest to czas liczony od momentu wyjazdu do realizacji zadań służbowych, z miejsca zakwaterowania, do chwili powrotu do tego miejsca (np. z OPP w Piasecznie do Warszawy i powrotu do OPP w Piasecznie). Ustalono także, że w aktualnym stanie prawnym nie można zaliczyć do czasu służby czasu przebywania w miejscu zakwaterowania w okresie pomiędzy powrotem a kolejnym wyjazdem do realizacji zadań służbowych.
 5. W przypadku, gdyby środki finansowe przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu okazały się niewystarczające do zapłaty za wszystkie godziny wypracowane przez policjantów w ramach przedłużonego czasu służby, godziny te zostaną zliczone w celu oszacowania, za ile z nich będziemy mogli zapłacić. Na podstawie zbiorczych danych o liczbie godzin przedłużonego czasu służby, przekazanych niezwłocznie przez kierowników służb, zostanie ustalony procentowy wskaźnik uwzględniający wymiar godzin, za które policjanci otrzymają zapłatę.Wskaźnik ten zostanie ogłoszony w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych i będzie służył do dokonania proporcjonalnego podziału tych środków. Za pozostałe godziny wypracowane w ramach przedłużonego czasu służby każdemu policjantowi zostanie udzielony czas wolny od służby w tym samym wymiarze, zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.


Przedstawiając powyższe informacje do wiadomości i wykorzystania służbowego informuję ponadto, że zostały podjęte prace nad:

 1. nowym rozwiązaniem problemu interpretacji pojęć: czas służby i czas pozostawania w gotowości operacyjnej, uwzględniającym wymogi prawodawstwa krajowego i dyrektywy europejskie,
 2. przygotowaniem zmiany rozporządzeń mundurowych w celu zrównania wysokości równoważnika za umundurowanie wypłacanego policjantom OPP (SPPP) z kwotami, jakie otrzymują pozostali funkcjonariusze służby prewencji,
 3. przyjęciem jednolitych zasad wypłaty dodatku terenowego i oszacowaniem warunków niezbędnych do znowelizowania rozporządzenia z uwzględnieniem zwiększenia tego dodatku do poziomu 2% kwoty bazowej,
 4. oszacowaniem możliwości i przygotowaniem warunków do podjęcia decyzji w sprawie przekazania części środków z niepełnego zatrudnienia do dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji i komendantów szkół policyjnych.
   
 

Z poważaniem


nadinsp. Marek Działoszyński