ZMIANY W PROCEDURACH DZIAŁANIA W SYTUACJACH WYKROCZEŃ POPEŁNIANYCH PRZEZ CZŁONKÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDÓW KONSULARNYCH AKREDYTOWANYCH W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Data publikacji 29.04.2015

Od dnia 1 kwietnia br., zaczęła obowiązywać procedura postępowania w przypadku ujawnienia popełnienia wykroczenia przez osoby objęte immunitetem zakrajowym, w której uściślono dyspozycję prowadzenia przez Policję czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenia przeciwko osobom posiadającym immunitet zakrajowy.

W przedmiotowych procedurach wyraźnie wskazano, że sprawca wykroczenia, pomimo posiadania immunitetu zakrajowego, może zostać pociągnięty do odpowiedzialnościza wykroczenie.

 

Ponadto w dniu 31 marca 2015 r., Komendant Główny Policji
Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski, podpisał Zarządzenie nr 7 zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich spraww - zmieniające Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.03.2008 r. Dz. Urz  KGP Nr 9, poz. 48 z późn. zm.

 

W załączniku:

 

-        "Procedura działania w sytuacjach wykroczeń  popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP."

 

-        Prezentacja multimedialna dot.działania w sytuacjach wykroczeń  popełnianych przez członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych akredytowanych w RP.

 

-        Wzory legitymacji:

·         Dyplomatycznej,

·         Konsularnej,

·         Specjalnej.

 

-        Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie wsprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 25).