Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Data publikacji 30.01.2014

Gabinet Komendanta Głównego Policji wznawia realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy". Projektem tym zostanie objętych łącznie 4260 policjantek i policjantów ze wszystkich garnizonów w kraju.

 

Z RAMIENIA WYDZIAŁU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KSP
proces rekrutacji nadzoruje
p. KATARZYNA MIGDALSKA, tel. 34-389


realizacja: Piotr Maciejczak i Konrad Bucholc

 

Projekt zakłada realizację szkoleń w formie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z wymogami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podstawowym celem projektu jest uzyskanie przez uczestników szkoleń uprawnień formalnych oraz umiejętności udzielania poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Umiejętności oraz uprawnienia, jakie nabędą uczestnicy szkoleń, będą wykorzystywane m.in.:

  • w codziennej służbie,
  • podczas planowych działań policyjnych,
  • w czasie akcji i operacji policyjnych podejmowanych w związku z klęskami żywiołowymi, katastrofami i awariami technicznymi,
  • w przypadkach konieczności ratowania zdrowia i życia ludzkiego, a także podczas zajęć szkoleniowych.

Projekt od początku realizacji ma zasięg ogólnopolski, a jego zasadą jest dobrowolność udziału uczestników. W 2014 r., w ramach jego kontynuacji,  planuje się przeszkolenie dodatkowych 1140 policjantów i policjantek ze wszystkich garnizonów w kraju osób, w tym również policjantów służby kryminalnej . Z garnizonu stołecznego do udziału w ww. przedsięwzięciu zostało wytypowanych 114 funkcjonariuszy  (19 edycji trwających 9 dni kalendarzowych), którzy po ukończeniu uzyskają tytuł ratownika.

Kandydaci muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:

  • w dniu naboru mają nie mniej niż 2 i nie więcej niż 15 lat służby,
  • pełnią służbę w komórkach ruchu drogowego pełniący służbę na drogach publicznych, oddziałów prewencji Policji (samodzielnych pododdziałów prewencji Policji), policjanci służby prewencji, w szczególności służby patrolową-interwencyjnej oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji, a także policjanci służby kryminalnej,
  • dobrowolnie wyrażą wolę uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskania tytułu ratownika, a także podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie,
  • wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną,
  • uzyskają skierowanie właściwego przełożonego do udziału w kursie.


W ramach projektu zostaną zakupione również zestawy ratownictwa medycznego R0 oraz defibrylatory, które będą rozdysponowane w garnizonach, z których pochodzili uczestnicy szkoleń. Realizacja projektu, rozpoczęta w listopadzie 2011 r., zakończy się we wrześniu 2014 r.

PLIKI DO POBRANIA