Bezpłatne studia podyplomowe i kursy specjalistyczne w systemie niestacjonarnym

Data publikacji 23.09.2014

Przedstawiamy wyjątkową ofertę szkoleniową (e-learning) skierowaną do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników KSP.

„Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości trans granicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”,

Projekt realizowany ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

  • Bezpłatne studia podyplomowe i kursy specjalistyczne realizowane w systemie niestacjonarnym (dwa weekendowe zjazdy w trakcie semestru) i nauki zdalnej  (e-learning).
  • Skierowanie realizowane na podstawie indywidualnej deklaracji uczestnictwa.
  • Możliwość udziału osób w trakcie służby przygotowawczej lub pracy na czas określony.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Stołecznej Policji mają możliwość udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych realizowanych w ramach Projektu „Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”, realizowanego ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (w ramach programu operacyjnego PL15 - „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną”).

Zajęcia prowadzone w ramach Projektu będą traktowane jako szkolenie zewnętrzne policjantów i pracowników cywilnych Policji, realizowane na podstawie skierowania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126 poz. 877 z dnia 16 lipca 2077r., z późn. zm.)

Oferta programowa obejmuje:

dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu kryminologicznych aspektów przestępczości w strefie Schengen na kierunkach:

  1. Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie procesów edukacji, szkolenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie.
  2. Kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie działań wspierających ofiary tej przestępczości.

semestralne kursy specjalistyczne dot. zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej w strefie Schengen:

  1. Studium problematyki przestępczości migracyjnej.
  2. Edukacja w zakresie zapobiegania przestępczości migracyjnej – kurs pedagogiczny.
  3. Asystent do spraw przestępczości migracyjnej oraz komunikacji międzykulturowej.

Zajęcia prowadzone w systemie niestacjonarnym, za pośrednictwem e-learningu oraz podczas dwóch sobotnio – niedzielnych zjazdów w trakcie semestru.

Każdy funkcjonariusz i pracownik Policji  zainteresowany podniesieniem kwalifikacji zawodowych może złożyć deklarację uczestnictwa (dostępną do pobrania w komórkach kadrowych KRP, KPP, Wydziale Kadr KSP i Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP a także na stronie internetowej szkolenia.policja.waw.pl). Wypełnienie deklaracji stanowi podstawę do ubiegania się o skierowanie na to bezpłatne szkolenie.

Wszystkie złożone deklaracje , po zaopiniowaniu przez przełożonych, zostaną przekazane Koordynatorowi Projektu i posłużą do sporządzenia list skierowanych oraz list rezerwowych.

Nabór dotyczy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KSP!

Zespół Realizacyjny Projektu *

* Zadanie realizowane na podstawie Decyzji nr 240/2014 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 04.07.2014 r

Pliki do pobrania