Szkolenie językowe dla użytkowników SIS w Komendzie Stołecznej Policji

Data publikacji 28.04.2015

W garnizonie stołecznym prowadzone są kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz rosyjskiego na poziomie podstawowym.

22 października 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu językowego Komendy Głównej Policji, w ramach Programu Operacyjnego,, Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014) - ,,Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Stołecznej Policji. 

W garnizonie stołecznym prowadzone są kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz rosyjskiego na poziomie podstawowym. Szkolenie językowe obejmować będzie cztery semestry. W każdym z nich zrealizowanych zostanie 50 godzin lekcyjnych.

Policjanci i pracownicy KSP odbywają zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 90 minut. Udział w szkoleniu jest wykonywaniem obowiązków służbowych, przejazd uczestników na miejsce szkolenia pokrywany jest w ramach delegacji służbowych. Każdy z uczestników projektu wypełnia deklarację uczestnictwa i zapoznaje się z regulaminem szkoleń językowych. Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.policja.pl/nmfsis2lub www.policja.pl(zakładka „O Policji”- „Współpraca międzynarodowa”- „Nowe wyzwania związane z  SIS II” – „Dokumenty”).

Uczestnicy szkolenia językowego zobowiązani są do obecności i aktywnego udziału

w zajęciach. Każda nieobecność winna być usprawiedliwiona. Warunkiem ukończenia kursu jest udział w co najmniej 80% zajęć w czasie jego trwania. Każdy semestr szkolenia językowego kończy się testem sprawdzającym obejmujący zrealizowany materiał.

Z ramienia Komendy Stołecznej Policji koordynatorem projektu jest nadkom. Teresa Zabawa (tel. 344-52), która odpowiada za organizację, przebieg i frekwencję uczestników .