Zespół Antykonfliktowy Policji - Materiały szkoleniowe - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Materiały szkoleniowe

Zespół Antykonfliktowy Policji

Data publikacji 25.08.2013

Stołeczne Stanowisko Kierowania KSP od kilku tygodni prowadzi prace związane z powołaniem nieetatowej komórki pod nazwą Zespół Antykonfliktowy Policji. Do 19 lipca kilkunastu chętnych do prac w zespole, powoływanym na czas prowadzenia operacji, akcji policyjnych lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, zgłosiło się za pośrednictwem swoich jednostek.

Założeniem ZAP jest, by w ramach systemu tzw. „prenegocjacyjnego rozwinięcia” pomagał on w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z protestami społecznymi, zgromadzeniami publicznymi, masowymi imprezami sportowymi oraz innymi sytuacjami kryzysowymi, np. katastrofami, klęskami żywiołowymi czy awariami technicznymi. Skład zespołu oparty będzie na policjantach pełniących służbę nieetatowo, powoływanych na czas prowadzenia operacji, akcji policyjnych lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych. Funkcję nadzoru nad pracą Zespołu Antykonfliktowego Policji sprawował będzie kom. Wojciech Bogiel – Zastępca Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania.

Do głównych zadań zespołu należeć będzie: monitorowanie zdarzeń oraz obecność w miejscach zagrożonych sytuacjami kryzysowymi w związku z prowadzonymi działaniami policyjnymi, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, udzielanie wsparcia informacyjnego, współpraca ze służbami prewencyjnymi i operacyjnymi w zakresie ustalania osób stwarzających zagrożenie, współpraca z dowódcami operacji oraz akcji policyjnych w zakresie wypracowania rozwiązań taktycznych w ramach prowadzonych działań.

W skład ZAP mogą wchodzić policjanci „spottersi”, specjaliści prewencji kryminalnej, funkcjonariusze z innych służb oraz policyjni negocjatorzy, którzy zadeklarują w formie pisemnej dobrowolność pracy w ZAP i posiadać będą co najmniej trzyletni staż służby. Preferowani są policjanci z wykształceniem pedagogicznym, resocjalizacyjnym lub psychologicznym.

Kandydaci do uczestnictwa w ZAP, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz akceptacji właściwego Komendanta KRP/ KPP/ KP spec./ Naczelnika Wydziału/ Dowódcy OPP, zostaną teraz zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W skład komisji kwalifikacyjnej wejdą: Naczelnik Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP, Zastępca Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP, Koordynator Zespołu Negocjatorów Policyjnych KSP, przedstawiciel Wydziału Psychologów KSP. Wyselekcjonowany zespół przed przystąpieniem do działań skierowany zostanie na cykl szkoleń, które będą obejmować m.in. zagadnienia dot.: przepisów i zasad organizowania akcji i operacji policyjnych, przepisów dotyczących działania w sytuacjach kryzysowych, zachowania w tłumie oraz „psychologii tłumu”, komunikacji interpersonalnej, podstawowych zasad w negocjacjach policyjnych, podstawowych zasad w pracy „spottersów”, współpracy z mediami.

kom. Anna Kędzierzawska

tekst został opublikowany w "Stołecznym Magazynie Policyjnym" nr 08/2013