Podstawowe zadania - Wydział - Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP

Podstawowe zadania

Data publikacji 15.09.2011

Do podstawowych zadań Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji zaliczyć należy:

  • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie doskonalenia zawodowego,
  • planowanie, koordynowanie, organizowanie i realizowanie instruktaży w ramach doskonalenia zawodowego, w tym także z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego,
  • wspomaganie działalności jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie w zakresie doskonalenia zawodowego,
  • zgłaszanie potrzeb oraz kierowanie policjantów do szkół na różnego rodzaju kursy doskonalące wiedzę i umiejętności,
  • przeprowadzanie okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności,
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów przez organizowanie zawodów lub turniejów,
  • koordynowanie i nadzorowanie wykorzystania obiektów szkoleniowych KSP oraz pomocy dydaktycznych, w tym literatury zawodowej,
  • zarządzanie funduszami przydzielonymi na cele szkoleniowo-sportowe,
  • realizowanie zadań szkoleniowych wynikających z odrębnych przepisów lub poleceń kierownictwa Policji.